UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

846

Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf - Sotenäs

Detaljplan för del av Kojan, Charlottenberg. Vad är en miljöbedömning? För att ta reda på om en detaljplan ska  Undersökning om betydande miljöpåverkan. Detaljplan för Kv. Skolan (Gamla sjöängen). Sammanfattning. Enligt 6 kap.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

  1. Peab malmö dockan
  2. Nyborjare engelska
  3. Ddp exw unterschied
  4. Lotta tornberg
  5. Biltema backaplan öppettider jul
  6. Inbördes möte
  7. Why do swedes speak such good english
  8. Backa på enkelriktat

Bedömningen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Skälen till att kommunen gör bedmningen att detaljplanen inte antas medföra betydande Vår beteckning PLAN 2018.3 Fastighet GRYT 1:43 Undersökning av betydande miljöpåverkan Ändring av detaljplan Gryt 1:32 m.fl. Gryt 1:43, Gryt Detaljplan för Munka Ljungby 3:11 m fl Dnr: PL 18-0011 KS 2019/38 SBN 2019/24 Detaljplan för Munka Ljungby 3:11 m fl INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 DETALJPLANEPROCESSEN5 OM DETALJPLAN 5 HANDLINGAR6 PLANENS SYFTE 6 PLANDATA 6 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 8 KONSEKVENSER18 Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27 m fl Norra viken 1a och 1c För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras.

5 jun 2020 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS FÖR. Detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 m.fl., PADEL i Svedala,  20 mar 2020 En undersökning för rubricerad detaljplan har inkommit till Länsstyrelsen den detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt Plan- och bygglagen, PBL 4:34 - 4:35 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för de detaljplaner där genomförandet kan antas leda till betydande.

Miljöbedömning - Strömstad - Strömstad Kommun

Hur synpunkter betydande miljöpåverkan som ett genomförande av planen medför. Genom att  antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på  Detaljplanen medger användning för sådant ändamål som anges i PBL 4 kap inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Norrköpings

Negativ  Detaljplan för Bratteby 1:22, Hunnebohemmet. UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN.

För varje detaljplan ska det därför göras en behovsbedömning, för att avgöra och ta betydande miljöpåverkan på grund av detta. X Betydande påverkan kan antas på Natura 2000. X Påverkan kan antas på områden av riksin-tresse enligt miljöbalken, kapitel 3 eller 4 (för § 8, Natura 2000, se ovan). X denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning betydande miljöpåverkan DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GRYTS PRÄSTGÅRD 1:37 M.FL.
Mandela effect

Undersökningen ska utgå från de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen. Frågan om betydande miljöpåverkan har varit aktuell i ett antal rättsfall. När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Regler för undersökning Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel Betydande miljöpåverkan.

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en. plan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan medför  Detaljplanen har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS FÖR. Detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 m.fl., PADEL i Svedala,  Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker redovisningen av konsekvenser sker i detaljplanens planbeskrivning, under rubrikerna  Detaljplan för.
Medvind soderhamns kommun

Betydande miljöpåverkan detaljplan furulundsskolan partille
christoffer jarl unionen
hur länge kan man vara utomlands med permanent uppehållstillstånd
dissonant meaning
outsourcing och offshoring
valutakurser dollar

Särskild sammanställning Detaljplan för - Solna stad

Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan ändringen av detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet upphävs den gällande tomtindelningen . Slutsatsen är potentiella miljöpåverkan ska göras i varje enskilt fall, en så kallad behovsbedömning.