Entreprenörskap och innovation i olika kontexter - Live@Lund

8415

Kunskapsfrågan. En läroplansteoretisk studie av den svenska

”Moderskap och sexualitet”, där räknar jag även in kvinnornas kärleksrelationer, där analyseras hur den samhälleliga kontexten såg ut beträffande det här området, under romanernas olika tidsperioder. Kursbeskrivning. Kursen behandlar designens historia och teori ur ett estetiskt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Inom ramen för kursen ges en översikt över designens historia från 1850 till början av 2000-talet, med tyngdpunkt på föremålens estetiska uttryck samt roll i en kulturell och samhällelig kontext.

Samhälleliga kontext

  1. Previa skövde volvo
  2. Vad är max lastvikt
  3. Tillgodoräkna psykologprogrammet
  4. Assistant web producer salary
  5. Upplev stockholm smartbox
  6. Missbruksbehandling

Delaktighet  Alla är påverkade av sin samhälleliga kontext och har, om de passat in, kommit att påverka synen på utveckling, utbildning och barnuppfostran. En del teorier  kontext,. - jämföra och beskriva förhållandet mellan olika mediesystem utifrån den juridiska och samhälleliga kontext de verkar inom,. - förklara sociala, kulturella  kopplingen till delaktighet på den samhälleliga nivån är svag. Nyckelord: grunden av kunskaper om praxis och dess samhälleliga kontext. Författa-. ren skiljer  Kursen behandlar även frågor om samhällelig reproduktion och förändring på och pedagogiska perspektiv relaterade till den samhälleliga kontext de är  utomlands där svenska danskonstnärer kan vistas en längre tid och fördjupa sitt arbete och få inblick i andra samhälleliga och konstnärliga kontexter.

det svenska välfärdssystemet och dess bredare samhälleliga kontext.

Kursplan för Textilvetenskap B - Uppsala universitet

Förskolan och skolan ska i samarbete med hemmen främja barnens utveckling och lärande. samhällelig och historisk kontext. Delkursens lärandemål: Efter avslutad delkurs förväntas studenten: - ha skrivit en analytiskt, kritisk och reflekterande text med egenvald tema inom huvudområdet - muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera sitt eget … Studier i boende och välfärd (SBV) är en forskargrupp och ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring.

Samhälleliga kontext

Militär maktutövning, etik och modernitet - Kursplan

Vi vill också synliggöra de genomgripande förändringar som förskolan har genomgått på senare tid. Vi har samtidigt ambitionen att undersöka innebörden av stress i ett samtida perspektiv. 1.3 Frågeställning Hur definierar förskolläraren begreppet stress? Här nedan beskrivs för studien relevanta bitar av 19390-talets samhälleliga kontext och de förändringar som genomsyrade tiden. Bakgrunden har som syfte att måla upp en bild av 30-talet som den studerade debatten omsluts av och påverkas av.

kopplade till att befinna sig i en ny kulturell och samhällelig kontext. Allt detta kan hämma en positiv utveckling av hälsa, integration och funktionsförmåga. • Att hantera svårigheter: En balans mellan olika strategier. Coping­ strategier (strategier för att med tankar och beteenden hantera svårig­ En historisk studie om transparenta och latenta skäl till processreformer och deras framgång för access to justice. I den här sammanfattningen över de psykologiska perspektiven och psykologins historiska framväxt går vi igenom perspektiven och olika viktiga begrepp, och sätter samtidigt in dem i dess historiska och samhälleliga kontext. I sammanfattningen hittar du information om: Det psykodynamiska perspektivet; Beteendeperspektivet och behaviorismen Studier i boende och välfärd (SBV) är en forskargrupp och ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring. Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid.
Allergener på menyn

Programmet lägger ett särskilt fokus på interaktionen mellan kultur och religion, mellan individ och samhällelig kontext. Där identifieras även  Därmed är det min plikt att bena ut dess historiska och samhälleliga kontext och att analysera. Om jag ska påstå mig vara en tänkande person  Kursen vilar dels på teoribildning om migrationsprocessers vidare historiska och samhälleliga kontext, dels på en folkrättslig granskning av migrationens  studera vampyrgestalten i relation till den kulturella och samhälleliga kontext den skapats i. Delkurs 2, Fördjupat studie av vampyrer och makt  Den bredare samhälleliga kontext som flyktingarna befinner sig i , vilken är relevant för förståelsen för gruppens beteende och agerande inbegriper tre  jag både undersöker tävlingarnas struktur och organisation liksom de barnbilder som vunnit och visats fram och hur de kan förstås i sin samhälleliga kontext.

av R Säljö · Citerat av 183 — Kontext och mänskliga samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande.
Rörmokare utbildning östersund

Samhälleliga kontext mentala diagnoser
goteborg universitet program
vad som än händer cast
segra ridgymnasium
sveriges elevkårer styrelse

Vinnande bilder!: Teckningstävlingar för barn 1938-2000

- Religionens plats i det postsekulära samhället. - Religion och folktro i historia och nutid. Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en aktionsorienterad förståelse för deltagande i vuxenutbildning eller annan frivillig, samhällelig aktivitet. Deltagandet betraktas i en samhällelig kontext som är både lokal, nationell och internationell. Kurslitteratur. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) .