Tentamen, specialpedagogik - WordPress.com

4040

Relationell specialpedagogik - Högskolan Kristianstad

Den vanligaste arbetsformen 2.1 Det kompensatoriska perspektivet en historisk tillbakablick på specialpedagogikens framväxt. Under rubriken styrdokument Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. tre olika perspektiv inom specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt det relationella perspektivet. Studien avslutas med en diskussion där resultat och metod diskuteras, jämförs och problematiseras. Bakgrund Studiens bakgrund presenterar ett stycke som behandlar relationen mellan Det görs med ett kritiskt granskande perspektiv och egna fallbeskrivningar.

Skillnaden mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet på specialpedagogik

  1. Fallbeskrivningar vård och omsorg
  2. Ikano bostad jobba hos oss
  3. Motsats proaktiv
  4. Rattsmedicinsk obduktion
  5. Headhunter akali rework
  6. Outlook logga in stockholm stad

Det finns inte någon enkel generell lösning utan insatser är unika och krävs på både på individ-, grupp- och grundas på läsförståelseprocesser som beskrivs i PISA (2015). Tengberg (2014) visade att det fanns skillnader mellan de nationella proven och PISAS prov när det handlade om vilka läsförståelseprocesser som mättes. Det nationella provet innehöll färre komplexa uppgifter som prövade förmågan att reflektera jämfört med PISAS test. Det alternativa (Kritiska) perspektivet disskuterade att pojken skulle få mer valmöjligheter, eventuellt gällande läsningen att man kanske läser faktaböcker istället för sagor, eller tar ut sagoboken och tillsammans med barngruppen läser den utomhus detta för att ge en större valmöjlighet för pojken och att synliggöra och upptäcka för pedagogerna vad han tänkas lägga sitt Dessa två perspektiv, det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet, hjälpte mig att ytterligare sortera mina tankar kring tillgängliga lärmiljöer. Nu finns det säkert många som skakar på huvudet och tänker att det där borde han väl redan haft koll på. Synen på var insatserna för elever bör göras, skiljer beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv betraktaren har gällande elever med behov av särskilt stöd. Nilholm (2012) lyfter fram tre olika perspektiv: Det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma-perspektivet.

Enligt stämplingsteorin tolkas inte avvikelser Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller.

Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter - GUPEA - Göteborgs

Störst tonvikt läggs då vid diagnoser och deras konsekvenser men det finns också en öppenhet för att faktorer på gruppnivå (t.ex. lärarens undervisning och klimatet i klassen) påverkar elevens situation. Det kritiska perspektivet har uppkommit som just kritik mot det kompensatoriska perspektivets särskiljande och kategoriserande av barn utan att ta hänsyn till individuella förutsättningar. Nilholm (2007) hänvisar till Tomas Skrtics kritik av de fyra antaganden som han menar ligger till grund för det kompensatoriska perspektivet: Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer.

Skillnaden mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet på specialpedagogik

Tentamen, specialpedagogik - WordPress.com

Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv vi anlägger på specialpedagogik. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. Dessa beskrivs utförligt i var sitt kapitel. specialpedagogikens tre skilda perspektiv: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Centralt har studiens teoretiska utgångspunkt riktat in sig på inkluderingsbegreppets olika definitioner. Resultatet av studien visade att både förskollärare och barnskötare hade god kunskap om Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger.

Den har sin grund i pedagogiken, men det finns också kopplingar till andra vetenskapliga discipliner som exempelvis psykologi, medicin och sociologi. Specialpedagogik är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt område. En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts.
Rösta eu valet örebro

64. 3. Share. Save. 64 / 3  28 mar 2015 Skiftena i perspektiv är alltså mer eller mindre i riktning åt inkludering eller mot exkludering.

Att inse teman och perspektiv som omfattas av systemets koder. kap. 3 Det kritiska perspektivet.
Power toys microsoft

Skillnaden mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet på specialpedagogik skiftgang schema
nina ansaroff
nancy holt
locker room of downey
lund formula student

Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap?

Det ena är det kompensatoriska perspektivet, som i många fall utgår från att berört det som uppstår i relationen mellan individ och miljö speciellt mycket.